INTERNETO SVETAINĖS VALIUTOS.LT PRIVATUMO TAISYKLĖS

Bendra informacija

UAB ALL MEDIA DIGITAL (toliau – „mes“ arba „Duomenų valdytojas“) yra šios www.valiutos.lt
interneto svetainės
(toliau – „Svetainė“) valdytojas. Šiomis privatumo taisyklėmis (toliau – „Privatumo taisyklės“)
mes nustatome ir
paaiškiname, kaip mes renkame ir toliau tvarkome Svetainės lankytojų asmens duomenis. Privatumo taisyklėse taip
pat pateikiame informaciją ir apie visų kitų duomenų subjektų (pvz., kontrahentų ar jų atstovų / darbuotojų)
duomenų tvarkymą, atliekamą mums vykdant savo veiklą.

Privatumo taisyklės galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje, o jose nustatytos sąlygos taikomos
kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir (arba) paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį
(kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetinį kompiuterį ar kt.) naudojate.

Visų duomenų subjektų duomenis tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik
tokia apimtimi, kuri reikalinga jiems pasiekti. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo duomenų
apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (toliau – „BDAR“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose ir priežiūros institucijų rekomendacijose ir (ar) nurodymuose
nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.


Asmenys, jaunesni nei 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų valdomas interneto svetaines ir
(ar)
socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, jaunesnis nei 14 metų, prieš pateikdamas asmeninę informaciją,
turite gauti savo įstatyminių atstovų (tėvų, įtėvių, globėjų, rūpintojų) sutikimą.

Privatumo taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos BDAR bei kituose asmens
duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Spauskite laukelį „Sužinoti daugiau“ kiekviename skyriuje, norėdami rasti išsamią informaciją apie tai,
kaip
tvarkome Jūsų asmens duomenis ir mūsų veiklos specifiką.

Kaip mes renkame informaciją apie Jus?

Jūsų asmens duomenys, t. y. bet kokia informacija apie Jus, kuri mums leidžia Jus atpažinti, yra gaunami
įvairiais būdais:

 • Jūs galite pateikti informaciją (asmens duomenis) patys;
 • informacija apie Jus gali būti renkama automatiškai;
 • tam tikrais atvejais mes gauname informaciją apie Jus iš trečiųjų asmenų bei galime rinkti informaciją
  apie Jus iš viešai prieinamų šaltinių.

► Sužinoti daugiau

Jūs patys galite pateikti mums savo asmens duomenis tiesiogiai. Tai dažniausiai nutinka tokiais
atvejais, kai:

 • užsiregistruojate Svetainėje ar kitaip sudarote su mumis sutartį (pirkimo–pardavimo, paslaugų
  teikimo ir
  pan.);

 • naudojatės mūsų teikiamomis paslaugomis (pvz., rašote komentarus forumuose, po straipsniais /
  publikacijomis);
 • prenumeruojate mūsų naujienlaiškius ar kitaip siekiate gauti personalizuotą turinį;
 • naudojatės mūsų mobiliomis aplikacijomis ir (ar) socialinių tinklų paskyromis;
 • pateikiate paklausimą, prašymą ir (ar) pretenziją mums telefonu, el. paštu ar paprastu paštu.

Informacija apie Jus gali būti renkama automatiškai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:

 • pateikiate užklausą per mūsų Svetainę, mobiliąją aplikaciją ar socialinių tinklų (pvz., „Facebook“
  paskyras;
 • darote viešus įrašus socialinių tinklų (pvz., „Facebook“) platformose, kurias mes administruojame.
 • naudojatės mūsų valdomomis interneto svetainėmis (slapukų ir panašių technologijų pagalba renkami
  duomenys. Daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus rasite žemiau).

Kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, mes galime gauti informaciją apie Jus iš
trečiųjų
šalių.
Tai gali būti informacija, pateikiama mūsų partnerių, kontrahentų, paslaugų teikėjų, Jūsų viešai
prieinamų
profilių ar duomenų bazių informacija (pvz., jei prisijungiate prie Svetainės per savo paskyrą
„Facebook” ar
„Google“, suteikiate „Facebook” ar „Google“ leidimą, pasidalinti Jūsų paskyros informacija su mumis –
taigi,
gautų duomenų šaltinis yra atitinkamai „Facebook” arba „Google“).

Mes galime gautą informaciją apie Jus iš Jūsų pačių, viešųjų ir komercinių šaltinių susieti su kita
informacija,
kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus.

Mes galime rinkti informaciją apie Jus ir kitais atvejais, kurie nėra aptarti Privatumo taisyklėse,
tačiau
jei
taip atsitiktų – mes Jus papildomai informuosime.

Kokią informaciją (asmens duomenis) apie Jus tvarkome?

Nors ir stengiamės rinkti kuo mažiau informacijos apie Jus, savo veiklai vykdyti mes renkame šią informaciją:

 • Jūsų kontaktinius duomenis;
 • informaciją, reikalingą registracijos anketų, sandorių, sutarčių bei bet kokių kitų susitarimų
  sudarymui,
  vykdymui ir administravimui;
 • informaciją, kurią Jūs pateikiate skambindami, rašydami mums ar pateikdami užklausas;
 • viešą informaciją, esančią Jūsų socialinių tinklų profilių paskyrose, jeigu mūsų Svetaine naudojatės
  jungdamiesi per jas;
 • informaciją, esančią Jūsų atliekamuose mokėjimų mums pavedimuose;
 • informacija, reikalinga mūsų įmonės interesų gynimui teisme ar kitoje institucijoje;
 • informaciją apie Jūsų naudojamą įrenginį;
 • informaciją, reikalingą tiesioginės rinkodaros vykdymui (jei konkrečiu atveju turime teisę ją Jums
  teikti).

► Sužinoti daugiau

Informacija, kurią mes renkame tiesiogiai iš Jūsų, dažniausiai yra ši:

 • vardas, pavardė, prisijungimo vardas, el. pašto adresas.

Informacija, kurią mes renkame automatiškai, dažniausiai yra ši:

  informacija apie tai, kaip naudojatės šia Svetaine ir (ar) kitomis mūsų svetainėmis (įrenginio
  informacija:
  IP
  adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui pasiekti, parametrai;
  prisijungimo
  informacija: Jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė bei bet kokia informacija saugoma slapukuose,
  kuriuos
  nustatėme Jūsų įrenginyje (slapukų politika pateikiama žemiau); vietos informacija: įrenginio GPS
  signalas
  arba
  informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti
  perduota
  mums
  Jums naudojantis mūsų svetainės turiniu).

Informacija, kurią gauname iš trečiųjų asmenų ar viešai prieinamų šaltinių, dažniausiai yra ši:

 • paslaugų teikėjų, Jūsų viešai prieinamų profilių ar duomenų bazių informacija (pvz., jei
  prisijungiate
  prie mūsų socialinių tinklų per savo paskyrą „Facebook” ar „Google“, suteikiate „Facebook” ar
  „Google“
  leidimą, pasidalinti Jūsų paskyros informacija su mumis – taigi, gautų duomenų šaltinis yra
  atitinkamai
  „Facebook” arba „Google“).

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos, tačiau tokiu atveju gali būti, jog
negalėsime
suteikti Jums savo paslaugos (pvz., Jums nenurodant būtinos informacijos, prašomos siekiant atsakyti į
Jūsų
pateiktą užklausą, negalėsime Jums atsakyti).

Svarbu: Mes neprašome pateikti ir netvarkome Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių
Jūsų
rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę
profesinėse
sąjungose, taip pat sveikatos duomenų arba duomenų apie Jūsų lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją. Mūsų
personalas nei raštu, nei telefonu, nei jokiais kitais būdais neprašo Jūsų prisijungimo duomenų, banko
kortelių
numerių, slaptažodžių ar bet kokios kitos informacijos, dėl kurios panaudojimo Jums gali būti padaryta
finansinė
ar bet kokia kita žala.

Kokiais tikslais ir pagrindais mes tvarkome Jūsų duomenis?

Aukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant šių tikslų:

 • registracijos, sandorių, sutarčių bei bet kokių kitų susitarimų sudarymo, vykdymo bei administravimo;
 • paslaugų teikimo – suteikiame galimybę naudotis Svetainės funkcijomis (pvz., rašyti komentarus, pranešti
  informaciją, dalyvauti forumų diskusijose);
 • mūsų ar mūsų įmonių grupės teisių bei interesų įgyvendinimo;
 • verslo, profesinių ir (ar) kitokių teisėtų santykių užmezgimo, palaikymo bei plėtojimo;
 • mūsų pareigų pagal taikomus teisės aktus įvykdymo;
 • mūsų įmonės vidaus administravimo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo;
 • mūsų įmonės teikiamų internetinių paslaugų kokybės nustatymo bei mobiliųjų aplikacijų funkcionalumo
  užtikrinimui.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:

 • teisės aktų reikalavimų vykdymas;
 • registracijos, sandorių, sutarčių ar kitų panašaus pobūdžio susitarimų su Jumis sudarymui bei vykdymui;
 • teisėti mūsų interesai (nebent Jūsų privatūs interesai yra viršesni);
 • tam tikrais atvejais – Jūsų sutikimas.

► Sužinoti daugiau

Tikslai, pagrindai ir asmens duomenys, kuriuos tvarkome, pateikiami šioje lentelėje:

Tikslas Teisinis pagrindas (-ai) Asmens duomenys
Registracijos, sandorių, sutarčių bei bet kokių kitų susitarimų sudarymo, vykdymo bei
administravimo

Sutarties su Jumis sudarymas ar vykdymas

Teisės aktų reikalavimų vykdymas

Teisėti mūsų įmonės interesai

Vardas, pavardė, pašto adresas. Taip pat kita informacija, kuri gali būti reikalinga mūsų
prisiimtų
įsipareigojimų vykdymui
Paslaugų teikimo – suteikiame galimybę naudotis Svetainės funkcijomis (pvz., rašyti komentarus,
pranešti
informaciją, dalyvauti diskusijose forumuose)

Sutarties su Jumis sudarymas ar vykdymas

Teisėti mūsų įmonės interesai

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, bet kokie vieši socialinių tinklų profiliuose esantys
duomenys
bei
Jūsų pačių pateikiama informacija (pvz., forumuose). Taip pat kita informacija, kuri gali būti
reikalinga paslaugų įsigijimui / suteikimui
Mūsų ar mūsų įmonių grupės teisių bei interesų įgyvendinimo

Teisės aktų reikalavimų vykdymas

Teisėti mūsų įmonės interesai

Šiuo tikslu gali būti tvarkomi visi mūsų turimi Jūsų asmens duomenys, išvardinti šiose Privatumo
taisyklėse
Verslo, profesinių ir (ar) kitokių teisėtų santykių Teisėti mūsų įmonės interesai Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas ar kitas kontaktinis duomuo, darbinė veikla
/
verslas, pareigybė
užmezgimo, palaikymo bei plėtojimo Teisės aktų reikalavimų vykdymas
Mūsų pareigų pagal taikomus teisės aktus įvykdymo Teisės aktų reikalavimų vykdymas Priklauso nuo taikomų teisės aktų reikalavimų, gauto institucijų prašymo turinio ar kt.
objektyvių
aplinkybių
Mūsų įmonės vidaus administravimo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo

Teisės aktų reikalavimų vykdymas

Teisėti mūsų įmonės interesai

Šiuo tikslu gali būti tvarkomi visi mūsų turimi Jūsų asmens duomenys, išvardinti šiose Privatumo
taisyklėse
Mūsų įmonės teikiamų internetinių paslaugų kokybės nustatymo bei mobiliųjų aplikacijų
funkcionalumo
užtikrinimui
Teisėti mūsų įmonės interesai IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui pasiekti,
parametrai,
Jūsų
sesijos naudojimo laikas ir trukmė bei bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos
nustatėme
Jūsų
įrenginyje, įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei
mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums Jums naudojantis mūsų svetainės turiniu
Tiesioginės rinkodaros vykdymo (tik jei esame gavę Jūsų sutikimą ar, atitinkamai, nesame gavę
Jūsų
nesutikimo)

Sutikimas

Teisėti mūsų įmonės interesai

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas, amžius

Tais atvejais, kai negalėsime remtis vienu iš šioje lentelėje pateikiamų teisinių pagrindų, prieš
pradėdami
tvarkyti Jūsų asmens duomenis, mes paprašysime Jūsų sutikimo (tokie atvejai bus aiškūs iš aplinkybių ir
konteksto).

Tais atvejais, kai tvarkysime Jūsų asmens duomenis kitais tikslais, negu nurodyta šiose Privatumo
taisyklėse,
mes Jus apie tai informuosime pateikdami atskirą pranešimą.

Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?

Be išankstinio rašytinio Jūsų sutikimo, Jūsų asmens duomenis galime perduoti tik šiais atvejais:

 • atsakingai parinktiems mūsų verslo partneriams arba įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu;
 • mūsų įmonių grupės įmonėms;
 • teisėsaugos bei valstybės institucijoms;
 • kitiems subjektams, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus
  interesus.

► Sužinoti daugiau

Jūsų asmens duomenų gavėjų (atskirų duomenų valdytojų) galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota, jie
negali
šios informacijos naudoti kitais nei sutarties su mumis ar kitais teisės aktuose numatytais tikslais.
Norint
gauti jų tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, Jūsų bus paprašyta atskiro sutikimo.

Taip pat galime pateikti Jūsų duomenis duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas (atlieka
darbus).
Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik rašytinės sutarties, sudarytos tarp
mūsų ir
jų,
pagrindu, pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje
nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad
mūsų
duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones
bei
išlaikytų Jūsų asmens duomenų konfidencialumą.

Pateikiame duomenų gavėjų kategorijų sąrašą:

programines įrangas kuriančios, diegiančios ir palaikančios įmonės;; pašto paslaugas teikiančios įmonės
ir
kurjerių tarnybos; teisines paslaugas teikiančios įmonės.

Kitos šalys, kurioms gali būti pateikiama mūsų turima informacija apie Jus, kai tai yra būtina siekiant
apsaugoti
mūsų teisėtus interesus arba vykdant mums būtinus teisės aktų reikalavimus, yra valstybės bei
teisėsaugos
institucijos ir pan.

Platesnę informaciją apie konkrečias šioje skiltyje nurodytas įmones, kurioms gali būti teikiami Jūsų
asmens
duomenys, galite gauti kreipdamiesi į mus šiose Privatumo taisyklėse nurodytais kontaktais.

Į kokias šalis yra perduodami Jūsų asmens duomenys?

UAB All Media Digital šiuo metu neperduoda jokių Jūsų asmens duomenų į trečiąsias šalis (t. y. šalis, esančias
už Europos ekonominės erdvės (toliau – „EEE“) ribų. Jei, išimtiniu atveju, tokio perdavimo prireiktų, mes
darysime viską, kas nuo mūsų priklausys, kad užtikrintume perduodamų asmens duomenų saugumą.

► Sužinoti daugiau

Išimtiniais ir būtinais duomenų teikimo už EEE ribų atvejais, mes pasirūpiname, kad būtų taikoma viena

šių
saugumo priemonių:

 • su duomenų gavėju pasirašoma sutartis būtų paremta Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis
  sutarčių sąlygomis;
 • taikomos Įmonėms privalomos taisyklės;
 • duomenų gavėjas būtų įsikūręs šalyje, kuri būti pripažinta Europos Komisijos, kaip taikanti
  adekvačius
  duomenų apsaugos standartus;
 • elgesio kodeksai, sertifikavimo mechanizmai;
 • gautas leidimas iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos.

Nesant nei vienos iš aukščiau paminėtos tinkamos apsaugos priemonės, galime pasinaudoti BDAR 49
straipsnyje
numatytomis išimtimis (pvz., perduoti Jūsų duomenis remiantis Jūsų sutikimu), tačiau jos gali būti
taikomos
tik
griežtai BDAR suformuluotais atvejais.

Ką darome, kad apsaugotume Jūsų asmens duomenis?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame
paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų asmens duomenims
apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai
saugūs.

Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?

Asmens duomenų saugojimo terminus nustatome vadovaudamiesi įstatymų, norminių teisės aktų reikalavimais bei
priežiūros ir (ar) kitos kompetentingos institucijos nurodymais. Jei šie reikalavimai ar nurodymai nėra
nustatyti, duomenų saugojimo terminus nustatome atsižvelgdami į mūsų teisėtus interesus.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog, atsižvelgiant į mūsų tvarkomų asmens duomenų mastą, tam tikrus specifinių duomenų
subjektų kategorijų asmens duomenų saugojimo terminus mes detalizuojame atitinkamose kitose mūsų valdomų
interneto svetainių privatumo taisyklėse ar informaciniuose pranešimuose, įteikiamuose Jums duomenų gavimo metu.

Pasibaigus duomenų saugojimo terminams, Jūsų duomenys bus ištrinami taip, kad jų būtų negalima atgaminti, arba
nuasmeninami taip, kad nebūtų jokios galimybės Jūsų identifikuoti.

► Sužinoti daugiau

Paprastai asmens duomenys saugomi tokiais terminais:

Asmens duomenys Saugojimo laikotarpis
Sandorių, sutarčių bei bet kokių kitų susitarimų sudarymu ir vykdymu susiję duomenys 10 metų po sandorio, sutarties ar susitarimo pabaigos / nutraukimo
Mokėjimų duomenys 10 metų po mokėjimo operacijos atlikimo dienos
Su registracijų į mūsų Svetainę anketomis susiję duomenys Tol, kol būsite užsiregistravę Svetainėje, t. y. kol neištrinsite savo paskyros
Mums telefonu, el. paštu ar paprastu paštu pateiktuose paklausimuose, prašymuose ir (ar)
pretenzijose
esantys duomenys
Iki 2 metų nuo paklausimo / prašymo / pretenzijos gavimo ar jos įvykdymo dienos
Jūsų duomenys susiję su potencialiu ar jau esamu mūsų interesų įgyvendinimu teisme ar kitoje
institucijoje
Iki pasibaigs teisės aktuose numatyti pretenzijos / skundo pateikimo ar ieškinio senaties
terminai
ir
(arba) įsiteisės galutinis teismo sprendimas
Jūsų sutikimu tvarkomi asmens duomenys Iki 3 metų nuo sutikimo gavimo momento, jei sutikimas nebuvo atšauktas anksčiau

Net ir tuo atveju, kai pareikšite pageidavimą nutraukti sutartį ir atsisakyti mūsų paslaugų, dėl
ateityje
galimai atsirasiančių reikalavimų ir toliau turėsime saugoti tam tikrus Jūsų asmens duomenis tol, kol
pasibaigs
tam tikrų duomenų saugojimo terminai. Informacija taip pat bus saugoma tam, kad prireikus galėtume Jums
suteikti
reikiamą informaciją, kad turėtume tinkamai užfiksuotą santykių su Jumis istoriją bei galėtume atsakyti
į
visus
klausimus, susijusius su Jūsų ir mūsų bendradarbiavimu.

Kokias teises Jūs turite?

Priklausomai nuo situacijos bei BDAR įtvirtintų papildomų sąlygų, turite šias teises:

 • žinoti (būti informuotas (-a)) apie savo duomenų tvarkymą (teisę žinoti);
 • susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi (teisę susipažinti);
 • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Jūsų
  asmens duomenis (teisę reikalauti ištaisyti);
 • reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis (teisę „būti pamirštam“);
 • eikalauti, kad apribotume su Jumis susijusių asmens duomenų tvarkymą (teisę apriboti);
 • reikalauti perkelti mums pateiktus duomenis (teisę į duomenų perkeliamumą);
 • bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks tvarkymas vykdomas viešo intereso
  labui, siekiant teisėtų mūsų arba trečiosios šalies interesų bei kai asmens duomenys tvarkomi
  tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą (teisę nesutikti);
 • atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jeigu duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu.

Visada siekiame tinkamai užtikrinti Jūsų teises ir operatyviai reaguoti į bet kokį galimą jų įgyvendinimo
pažeidimą, todėl, kilus bet kokiam klausimui dėl mūsų tvarkomų Jūsų asmens duomenų, prašome pirmiausia
susisiekti su mumis. Taip pat pažymime, jog visais atvejais turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą
Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Mes suteikiame Jums galimybę patogiu būdu įgyvendinti šias savo teises. Tai galite padaryti parašę mums šiuo el.
pašto adresu [email protected] arba pasinaudodami tam
tikromis nuorodomis, pateikiamomis mūsų teikiamos
reklaminio turinio medžiagos apačioje, jei tokį reklaminį turinį Jums pateiktume.

► Sužinoti daugiau

Jūsų teisės bus įgyvendintos prieš tai patvirtinus Jūsų tapatybę gyvai (pateikiant asmens tapatybę
patvirtinantį
dokumentą: asmens tapatybės kortelę ar pasą) arba elektroninių ryšių priemonėmis (pvz.: elektroniniu
parašu).

Jūsų teisė Tam tikri apribojimai
Teisė žinoti Turite teisę prieš Jūsų asmens duomenų tvarkymo pradžią gauti informaciją apie duomenų tvarkymą
glausta,
paprasta ir suprantama kalba.
Teisė susipažinti

Ši teisė reiškia, kad galite mūsų prašyti Jums pateikti:

 • Patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis;
 • Jūsų tvarkomų asmens duomenų sąrašą;
 • Tikslų ir teisinio pagrindo Jūsų duomenų tvarkymui sąrašą;
 • Patvirtinimą, ar siunčiame duomenis į trečiąsias šalis, ir jeigu taip, kokių saugumo
  priemonių
  buvo imtasi;
 • Jūsų asmens duomenų gavimo šaltinį;
 • Informaciją, ar taikomas profiliavimas;
 • Duomenų saugojimo laikotarpio nurodymą.

Aukščiau išvardintą informaciją pateiksime su sąlyga, kad tai nepažeis kitų asmenų teisių ir
laisvių.

Teisė ištaisyti Taikoma, jeigu mūsų turima informacija, susijusi su Jūsų asmens duomenimis, yra neišsami arba
netiksli.
Teisė „būti pamirštam“

Taikoma, jeigu:

 • Mūsų turima informacija nebereikalinga nustatytiems tikslams pasiekti;
 • Duomenis tvarkome remdamiesi Jūsų sutikimu ir Jūs sutikimą atšaukiate;
 • Duomenis tvarkome teisėtų interesų pagrindu ir po Jūsų pateikto prašymo nustatoma, kad
  Jūsų
  privatūs interesai viršesni;
 • Informacija gauta neteisėtu būdu.
Teisė apriboti

Ši teisė gali būti įgyvendinta tam laikotarpiui, kol mes analizuosime situaciją, t. y.:

 • Jei Jūs ginčijate informacijos tikslumą;
 • Jei Jūs prieštaraujate asmens duomenų tvarkymui, kai tai vykdoma teisėtų interesų
  pagrindu;
 • Mes naudojame informaciją neteisėtai, tačiau Jūs prieštaraujate, kad ji būtų ištrinta;
 • Informacija mums nebereikalinga, tačiau Jūs reikalaujate ją saugoti dėl teisminio ginčo.
Teisė į duomenų pekeliamumą Ši teisė gali būti įgyvendinta, jeigu Jūs pateikėte savo duomenis ir mes juos tvarkome
automatiniu
būdu,
remdamiesi Jūsų sutikimu arba sutartimi, sudaryta su Jumis.
Teisė nesutikti

Ši teisė gali būti įgyvendinta, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui
arba
tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų.
Tvarkant Jūsų asmens duomenis tokiu pagrindu, mums tenka pareiga įrodyti, jog duomenys
tvarkomi
dėl
įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus.

Taip pat galite bet kuriuo metu nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės
rinkodaros
tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

Teisė atšaukti sutikimą Atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis bet kuriuo metu, jeigu duomenys tvarkomi
sutikimo
pagrindu.
Teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į instituciją, kuri atsakinga už asmens duomenų
apsaugą
reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją
(A.
Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, el. paštas [email protected], tel. (8 5) 271 2804).

Platesnė informacija: www.ada.lt

Mes galime nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai, įstatymų numatytais
atvejais,
reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir
nustatymą,
taip
pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Slapukai (angl. „cookies“), signalai ir panašios technologijos

Privatumo taisyklėse terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui,
pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams
(angl. „clear GIF“) apibūdinti.

Slapukai – tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums:

 • atpažinti Jus, kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją;
 • išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį;
 • užtikrinti sklandų Svetainės veikimą;
 • stebėti lankymosi trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie Svetainės lankytojų skaičių.

Analizuodami šiuos duomenis, galime savo Svetainę tobulinti bei padaryti ją patogesnę naudojimui.

► Sužinoti daugiau

Norėdami sužinoti daugiau apie valiutos.lt naudojamus slapukus,
spauskite
Sužinoti daugiau…
.

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad
būtų
priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena
naršyklė
skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų
įrenginio
operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama
slapukų
pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti
slapukų
naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu:
https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Primename, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o išjungę juos
ar
dalį
jų, nebegalėsite naudotis tomis paslaugomis.

Taip pat atkreipiame dėmesį, jog be mūsų naudojamų slapukų, Svetainėje yra leidžiama tam tikroms
trečiosioms
šalims (pvz., socialinių tinklų valdytojams) nustatyti ir pasiekti slapukus Jūsų naudojamame įrenginyje.
Tokius
slapukus įdiegusios trečiosios šalys taiko savo privatumo politikas ir mes negalime atsakyti už juos
(mūsų
Svetainė neturi prieigos prie jais perduodamos informacijos), todėl primygtinai rekomenduojame
papildomai
pasidomėti minėtomis politikomis, patalpintose tų trečiųjų šalių interneto tinklalapiuose. Mūsų
socialinių
tinklų paskyroms taikomos jų valdytojų privatumo politikos.

Išorinės svetainės

Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į išorines svetaines, pvz., mūsų reklamuojamų prekių ir (ar) paslaugų
teikėjų interneto svetaines. Sekdami pagal tokias nuorodas, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per
jas pasiekiamos paslaugos turi turėti savo atskiras privatumo politikas (taisykles) už kurias mes negalime
prisiimti atsakomybės, todėl rekomenduojame detaliai jas peržiūrėti dar prieš kokių nors savo asmens duomenų
pateikimą.

Susisiekite su mumis

Jei pastebėjote Privatumo taisyklių neatitikimą, saugumo spragą bet kurioje mūsų valdomoje Svetainėje ar turite
kitų klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus vienu iš Jums patogių būdų:

UAB All Media Digital
Registruotos buveinės adresas: Lukšio g. 23, Vilnius
El. paštas: [email protected]

Baigiamosios nuostatos

Privatumo taisyklės peržiūrimos ir atnaujinamos pagal mūsų poreikius, tačiau ne rečiau, kaip kartą per dvejus
metus, arba pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems asmens duomenų tvarkymą. Atnaujinę Privatumo
taisykles, informuosime Jus apie, mūsų vertinimu, esminius pakeitimus, paskelbdami pranešimą Svetainėje ar kitu
panašiu būdu. Jei naudositės mūsų teikiamu turiniu ir (ar) paslaugomis po tokio pranešimo


Tęsdami naršymą Svetainėje, Jūs patvirtinsite, kad susipažinote su šiomis Privatumo taisyklėmis ir
suprantate jų nuostatas.

Paskutinį kartą Privatumo taisyklės peržiūrėtos 2023 m. sausio 2 d.